Om DKS

Stortinget behandlet i april 2008 Stortingsmelding nr 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida. Stortingsmeldinga fokuserer bl a på profesjonelle kulturelle opplevelser og samarbeid mellom de forskjellige forvaltningsnivåene samt samarbeid mellom skole og kultur.

Kulturavdelingen og skolene i Svelvik har siden 1997 hatt et formelt samarbeid om kulturtilbud i skolen.

I starten finansierte skolen dette prosjektet fullt ut under logoen "Kommunal samling Kunst og Håndverik i L97", frem til vi i 2002 fikk midlene fast inn på kulturbudsjettets rammer. Fra samme år deltok Svelvik kommune i Vestfold Fylkeskommunes prosjekt, med et årlig tilskudd på kr. 100.000. Senere er dette finasiert med lokale midler og spillemidler.

Stortinget behandlet i april 2008 Stortingsmelding nr 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida. Stortingsmeldingen  legger opp til forpliktende nettverk og bedre møteplasser.  Vestfold Fylkeskommune har arbeidet frem et godt nettverk og gode møteplasser for de som arbeider med DKS i Vestfold. Kommunekontaktene og kulturkontaktene blir invitert til ulike møter og seminarer.  Skolene har anledning til å velge mellom ulike produksjoner slik at programmet til den enkelte skole blir skreddersydd, det forutsetter at kulturkontakten deltar på seminar som fylkeskommunen arrangerer.